mSpeechSynthesizer.loadEnglishModel 返回5
江南_夏 发布于2017-08 浏览:776 回复:2
0
收藏
int result =
mSpeechSynthesizer.loadEnglishModel(mSampleDirPath + "/" + ENGLISH_TEXT_MODEL_NAME, mSampleDirPath
               + "/" + ENGLISH_SPEECH_FEMALE_MODEL_NAME);

返回5 手机上是好的,一个智能硬件有问题,此错误码有详细解释吗,有无解决办法。

收藏
点赞
0
个赞
共2条回复 最后由用户已被禁言回复于2022-04
#3fujiayi1984回复于2017-10

江南_夏:

int result =
mSpeechSynthesizer.loadEnglishModel(mSampleDirPath + "/" + ENGLISH_TEXT_MODEL_NAME, mSampleDirPath
               + "/" + ENGLISH_SPEECH_FEMALE_MODEL_NAME);

返回5 手机上是好的,一个智能硬件有问题,此错误码有详细解释吗,有无解决办法。

回复江南_夏:请看下新版是否还有问题

0
#2f58K1G9x5hG回复于2017-09

江南_夏:

int result =
mSpeechSynthesizer.loadEnglishModel(mSampleDirPath + "/" + ENGLISH_TEXT_MODEL_NAME, mSampleDirPath
               + "/" + ENGLISH_SPEECH_FEMALE_MODEL_NAME);

返回5 手机上是好的,一个智能硬件有问题,此错误码有详细解释吗,有无解决办法。

回复江南_夏:本周有新版合成,请到时候替换

0
TOP
切换版块