SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
风云315061897 发布于2017-04 浏览:2364 回复:3
0
收藏

SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate

{"err_msg":"json param token error.","err_no":3300,"sn":"477454097111491374688"}

array (size=3) 'err_msg' => string 'json param token error.' (length=23) 'err_no' => int 3300 'sn' => string '477454097111491374688' (length=21)


收藏
点赞
0
个赞
共3条回复 最后由用户已被禁言回复于2022-04
#4xie_yongkang回复于2017-04

您好, 该错误和本地的PHP环境SSL相关设置有关, 可参考 http://stackoverflow.com/questions/17478283/paypal-access-ssl-certificate-unable-to-get-local-issuer-certificate

0
#3风云315061897回复于2017-04

没有,我怎么感觉没有授权。虽然显示开通授权,但是实际还要审核之类吧。我也不清楚,也没人回答。你要弄好了希望能交流一下。qq:315061897

0
#2zhangconnor回复于2017-04

{"err_msg":"json param token error.","err_no":3300,"sn":"910052014611491643029"}
我现在也出现这问题,不知道是什么原因,你有解决吗?

0
TOP
切换版块