AI加速器
资讯
社区
百度AI技术行业应用案例集
发布日期:2017-05-19 10:31:19浏览量:5410次
相关标签 百度大脑 行业案例

百度语音识别应用场景

 

      

百度语音合成应用场景

 

      

 

图像色情识别应用场景                            通用文字识别应用场景

 

      

人脸识别应用场景

       

 

 查看更多案例